คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ ศรีสกุล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤมล นพสาย
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนกลุ่มบริหารอำนวยการ
ระดับชั้น : 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิรัตติศัย ซาพิมพ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ
ระดับชั้น : 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญารัตน์ ทิพภสอน
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุทธิชา โต๊ะขวัญแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดารารัตน์ เกษแก้ว
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญพิชชา สกุลรัตน์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงกมล สุดสวาสดิ์
ตำแหน่ง : งานวิชาการ
ระดับชั้น : 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภูริชญา หีดชนะ
ตำแหน่ง : งานประเมินผล
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐญาภรณ์ นรดี
ตำแหน่ง : งานกิจกรรม
ระดับชั้น : 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายคุณากร เชียงรส
ตำแหน่ง : งานกิจกรรม
ระดับชั้น : 3/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐชา จันทร์มณี
ตำแหน่ง : งานอานามัย
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาธิป รัตนมณี
ตำแหน่ง : งานคณะสี
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพร ขวัญพลู
ตำแหน่ง : งานห้องเรียน
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิษา นาคสวัวดิ์
ตำแหน่ง : งานห้องเรียน
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทิมา ม่วงขาว
ตำแหน่ง : งานสันทนาการ
ระดับชั้น : 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนัสนันท์ ขำอนันต์
ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพลาธิป พรพล
ตำแหน่ง : งานระเบียบวินัยและรับเรื่องร้องทุกข์
ระดับชั้น : 3/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตติกาล เมืองประสงค์
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนาภรณ์ อ้นทองสุข
ตำแหน่ง : งานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายอโนทัย วงษ์ไทย
ตำแหน่ง : งานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : 6/3