กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปิยธิดา มีเมตตา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวน้ำฝน ตักศิลา
ครู คศ.1

นางสาวญาณิน ปะติตัง
ครู คศ.1

นางสาวสกุณา เทียมนขา
ครู คศ.1

นางสาวณัฐวดี จุ้ยนคร
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ อธิกูล
พนักงานราชการ