กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววรรณี เทพสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวาสนา ตระหง่าน
ครู คศ.2

นางสาวปิยวรรณ สุระชิต
ครู คศ.1

นางสาวนิธิยา ทองยวน
ครู คศ.1

นางสาวธัญญลักษณ์ ชูวัจนะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสสร สกุณา
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญวรัตน์ สุวพัฒน์
ครูอัตราจ้าง