กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปิยวรรณ สุระชิต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววรรณี เทพสุวรรณ
ครู คศ.3

นางวาสนา ตระหง่าน
ครู คศ.3

นายไพฑูรย์ ธนะไชย
ครู คศ.3

นางสาวนิธิยา ทองยวน
ครู คศ.2

นางสาวธัญญลักษณ์ ชูวัจนะ
ครู คศ.1

นางสาวประภัสสร สกุณา
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ แก้วพินิจ
ครูผู้ช่วย