กลุ่มงานแนะแนว

นางสาวสุกานดา อินทร์แพทย์
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวปิยวรรณ สุระชิต
งานแนะแนว

นางสาวสุธาทิพย์ ส่งเสริม
งานแนะแนว