หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาจัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ระดับ ดังนี้ 
      1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
      2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) มีแผนการเรียน 4 แผนคือ
          2.1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
          2.2 อังกฤษ - คณิตศาสตร์
          2.3 อังกฤษ - จีน
          2.4 ทั่วไป