เจ้าหน้าที่

นางสาวชุติมา รอดอุนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววราภรณ์ แก้วผ่อง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวกิ่งกาญน์ วงศ์หงษ์
เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

นายเอกพันธ์ สอนละอุ่น
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวีรยุทธ์ พรหมสวัสดิ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางณัฐทริกา รุ่งช่วง
นักการภารโรง

นางมนต์ตรา ไชยเมฆ
นักการภารโรง