กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีคทาวุธ กิ้มเส้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวภัทราภรณ์ นุ้ยบุตร
ครู คศ.1

นายอรรถพล ฟุกล่อย
ครู คศ.1

นายธีระพงศ์ เหวียดแป้น
ครูอัตราจ้าง