กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนันท์นภัส นุ้ยพ่วง
ครู คศ.2

นายสุภัทย์ ชูขจร
ครู คศ.2

นางสินีนุช โทอรัญ
ครู คศ.2

นางสาวบุษยมาศ เพชรพรหม
ครู คศ.1

นางสาวญดา เพชรดำ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐชยา สุขวรสกุล
ครู คศ.1

นางสาวนิตยา คำบุญเหลือ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐา เทพกูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญฤดี รวดเร็ว
ครูอัตราจ้าง