คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย เกษแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช เกษแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย นิยมไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง มาตย์สถิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงชัย หยีดจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอมาวสี ทองโมทย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ สังข์นวน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ จันทะหลุย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญลือ อยู่พรหม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.สมมาศ เกษแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมยุเรศ นิยมรส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง ขาวศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูชลธีธรรมาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิสุทธิ์ธรรมโฆสิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายนวพล ดันสูงเนิน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา