โครงการห้องเรียนกีฬา

นายเดชาพล ขจรธัญญารัตน์
ครู คศ.1/หัวหน้าโครงการห้องเรียนกีฬา

นายยุทธพงษ์ ไกยะวินิจ
ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

นายจิรายุทธ เลื่องตระกูล
ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

นายปฏิภาณ แก้วประสิทธิ์
ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

นายณัฐพล อนิลบล
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นางสาววนิดา ใจงาม
นักกายภาพ

นางวันเพ็ญ รักขาว
พนักงานซักรีด

นายอรรถศักดิ์ ขันทะกะพันธุ์
บุคลากรประจำหอพัก

นายวรวิทย์ ยุติมิตร
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายเติมศักดิ์ ทองสกุล
พนักงานรักษาความปลอดภัย